Re: Chess variants 14th/15th century

#114
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Štítný_ze_Štítn
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_Stítné
.... shall have written a "little chessbook" on the base of the work of Cessolis in Czech language in 14th century. According this picture of a text, which has the title: "DIE KÖNIGLICHEN FESTE IM MITTELALTERLICHEN BÖHMEN, October 28, 2017 | Author: Elvira Schwarz / Frantisek Smahel (?)"
http://docplayer.org/23986809-Die-koeni ... ehmen.html
Image


The book might be interest in the research of the John of Rheinfelden text.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Štítný_ze_Štítného
Knížky o šašiech (kolem 1390), alegorické dílo o uspořádání středověké společnosti na základě pravidel šachové hry nebo z vizuální podoby figur napsané podle knihy italského dominikána Jacoba de Cessolis Liber de moribus hominum et officiis nobilium sive super ludo scacchorum (Kniha lidských mravů a povinností šlechty neboli o hře v šachy). Štítného spis se vyznačuje vysokou originalitou, nejde tedy o pouhý převod Cessolisova díla do češtiny. Tomáš ze Štítného vypustil z původního textu četné fragmenty spojené s antikou a biblí a nahradil je mnoha příběhy z české historie a dílo doplnil o popis českých národních zvyklostí.
Automatic translation
Books on chess (circa 1390), an allegorical work on the organization of medieval society based on the rules of chess or from the visual form of figures written according to the book of the Italian Dominican Jacob de Cessolis Liber de moribus hominum et officiis nobilium sive super ludo scacchorum or about playing chess). Štítný's file is characterized by high originality, so it is not just a translation of Cessolis's work into Czech. Tomáš ze Štítného deleted numerous fragments associated with antiquity and the Bible from the original text and replaced them with many stories from Czech history and supplemented the work with a description of Czech national customs.

************

Long list of chess allegories (German text)
https://www.ds.uzh.ch/wiki/Allegoriesem ... allegorien
Huck
http://trionfi.com

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 44 guests

cron